Algemene leveringsvoorwaarden PerqRoos

 

 

Artikel 1. Definities

1-1.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “opdrachtgever”: een natuurlijke- of rechtspersoon die eventueel handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

1-2.

Andere opdrachtgevers zijn: particulieren, verenigingen, schoolgemeenschappen, stichtingen, (overheids)instellingen, projectontwikkelaars, beheerders etc. met een rechtspersoon.

1-3.

Onder opdrachtgever wordt mede verstaan huurder, besteller of koper.

 

Artikel 2. Toepassing van deze voorwaarden

2-1.

Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen PerqRoos en een opdrachtgever.

2-2.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met PerqRoos, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2-3.

Mondelinge toezeggingen of afspraken, ook die welke verband zouden kunnen houden met deze algemene leveringsvoorwaarden, binden PerqRoos niet nadat en voor zover, deze door PerqRoos schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en totstandkoming van een overeenkomst.

3-1.

Alle door PerqRoos gedane aanbiedingen en/of offertes, zowel mondelingen als schriftelijke, zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

3-2.

PerqRoos is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding daarvan door de wederpartij binnen 14 dagen, mits anders bepaald, schriftelijk wordt bevestigd.

3-3.

De prijzen c.q. genoemde bedragen in de genoemde offerte c.q. aanbieding zijn exclusief de op dat moment geldende wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.

3-4.

Met de hand aangebrachte wijzigingen maken offertes, aanbiedingen en overeenkomsten ongeldig.

3-5.

PerqRoos en de opdrachtgever zijn eerst gebonden nadat en voor zover de opdrachtgever de eerder gedane aanbieding van PerqRoos persoonlijk, schriftelijk of telefonisch na een goedkeurende bevestiging van PerqRoos heeft omgezet in een definitieve opdracht.

3-6.

Indien de door PerqRoos te berekenen prijs niet tevoren schriftelijk is vastgelegd, wordt steeds gefactureerd tegen de prijs geldend op de dag van aflevering. Alle prijsverhogingen voortvloeiend uit heffingen of lasten van overheidswege, loonsverhogingen, koersstijgingen of verhogingen van grondstofprijzen, die na het tot stand komen van een overeenkomst van kracht zijn geworden, zullen derhalve aan de opdrachtgever worden doorberekend. In dergelijke gevallen heeft de opdrachtgever het recht op de gesloten overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, op te zeggen, mits deze PerqRoos schriftelijk van zijn daartoe strekkend besluit op de hoogte stelt binnen tien dagen nadat hij van de desbetreffende prijsverhoging heeft kennis genomen.

3-7.

Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke, die PerqRoos verstrekt in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten, schriftelijke wisselingen en dergelijke, zijn steeds bedoeld om een algemene voorstelling te geven van het aanbod van PerqRoos en derhalve voor PerqRoos niet bindend. Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of de betaling van de goederen te weigeren of enigerlei vergoeding van PerqRoos te verlangen.

3-8.

Naast opdracht zoals in overeenkomst vemeld zijn navolgende kosten voor rekening van de opdrachtgever; Buma Stemra rechten, verzekeringskosten, transportkosten buiten Nederland, reis- en verblijfkosten binnen Nederland.

 

Artikel 4a. Uitvoering van de overeenkomst en/of levering

 

4a-1.

Als plaats van levering geldt Amsterdam tenzij anders overeengekomen.

4a-2.

Leveringen geschieden ongefrankeerd. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig instructies geeft omtrent de wijze van verzenden, is PerqRoos vrij in keuze van het vervoermiddel. Bestellingen boven een door PerqRoos te bepalen bedrag, worden franco afgeleverd, waarbij de wijze van vervoer door PerqRoos wordt bepaald.

4a-3.

Zendingen die op verzoek van de opdrachtgever per expresse geschieden en retourzendingen zijn nimmer franco.

4a-4.

PerqRoos behoud zich het recht voor om, indien dat naar het oordeel van PerqRoos noodzakelijk is, onder rembours te leveren. Bij weigering van de rembourszending is de opdrachtgever verpleicht alle hieruit voortvloeiende kosten aan PerqRoos te vergoeden.

4a-5.

PerqRoos behoud zich het recht voor goederen, die door oorzaken onafhankelijk van de wil van PerqRoos, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen, als had de levering plaatsgevonden, alsmede betaling van de opslagkosten.

4a-6.

Alle goederen, ook bij verhuur of verzorging, ook die welke franco worden geleverd, reizen vamaf Amsterdam voor risico van de opdrachtgever. Ook in het geval de vervoerder van de zending zich op het standpunt stelt, dat de schade gedurende het vervoer voor rekening van de afzender komt.

4a-7.

Levertijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding daarvan geeft geen recht op annulering van de order, op verandering van de betalingsvoorwaarden, noch op schadeloosstelling. Alle gevallen van een fabrieksstoornis, werkstaking, uitsluiting, niet of niet tijdige levering van materialen en onderdelen die PerqRoos in bestelling heeft, spoorwegstaking of gesloten vaarwater, onlusten, brand, aardbeving of dergelijke, geven PerqRoos het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Annulering wordt daarbij niet uitgesloten.

4a-8.

Desgewenst kan door PerqRoos in gedeelten worden geleverd. Ten aanzien van dergelijke leveringen zijn alle bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden onverkort van toepassing. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de termijn voor betalingen en reclame.

4a-9.

PerqRoos zal verder de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig aan de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekden stand der wetenschap.

4a-10.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeemkomst is vereist, heeft PerqRoos het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4a-11.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij alle gegevens waarvan PerqRoos aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PerqRoos verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PerqRoos zijn vertrekt, heeft PerqRoos het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

14a-12.

PerqRoos is niet aansprakelijk voor schade , van welke aard dan ook, doordat PerqRoos is uitgegaan van de door, of via de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvoldoende gegevens, tenzij dze onjuistheid of onvolledigheid voor kenbaar hoorde te zijn.

4a-13.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan PerqRoos de uitvoering van de onderdelen die tot de volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

Artikel 4b. Consumpties

4b-1.

Tijdens het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden op andere locaties dan het adres van PerqRoos, is de opdrachtgever verplicht de werknemers en netwerkpartners van PerqRoos kosteloos te voorzien van niet alcoholische consumpties.

4b-2.

 

Indien de werkzaamheden langer dan 7 uur duren, is de opdrachtgever verplicht de werknemers van PerqRoos en netwerkpartners kosteloos te voorzien van een eenvoudige doch compleet warme maaltijd.

 

Artikel 5. Contractduur, uitvoeringstermijn.

5-1.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uiteindelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5-2.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever PerqRoos derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst.

6-1.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wjzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6-2.

Indien partijen overeenkomen dat de oorspronkelijke overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. PerqRoos zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6-3.

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal PerqRoos de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

6-4.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal PerqRoos daarbij aangeven in hoeverre de wijzigingen of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6-5.

In afwijking van lid 3 zal PerqRoos geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7. Geheimhouding.

7-1.

Beide partijen zijn verplicht geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben vernomen c.q. verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 8. Intellectueel eigendom.

8-1.

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarde behoudt PerqRoos zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurwet.

8-2.

Als door PerqRoos verstrekte stukken, zoals offertes, aanbiedingen, concepten, rapporten, adviezen, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, overige documentatie etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van PerqRoos worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Dit geldt tevens voor de door PerqRoos geproduceerde effectmachines, installaties en verbruiksartikelen.

8-3.

PerqRoos behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden nieuwe relaties en toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8-4.

Opdrachtgever verklaart bij aanschaf van producten van PerkRoos of diens netwerkpartners, deze niet te kopiëren of door derden na te laten maken. Dit met een boete van 10.000,00 euro per geval plus de bruto verkoopwaarde van elk verkocht gekopiëerd artikel in verband met gederfde inkomsten. De boete van 10.000 euro per geval is direct opeisbaar door PerqRoos indien aangetoond wordt dat materialen zijn gekopieerd. PerqRoos zal een schatting maken van de gederfde inkomsten welke de opdrachtgever alleen door volledig administratief inzicht te geven, kan weerleggen. Opdrachtgever heeft hiervoor 8 dagen de tijd na constatering. Indien opdrachtgever geen overtuigend bewijs kan weerleggen is ook het bedrag voor gederfde inkomsten direct door PerqRoos opeisbaar.

 

Artikel 9. Annulering

9-1.

PerqRoos behoudt zich het recht voor een overeenkomst te mogen ontbinden indien er aanwijzingen zijn dat opdrachtgever zich niet aan zijn financiële verplichtingen kan of zal voldoen of voldoet, binnen de overeengekomen betalingstermijn. Indien de overeenkomst wordt ontbonden omdat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, binnen de overeengekomen betalingstermijn. Indien de overeenkomst wordt ontbonden omdat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, blijft PerqRoos het volledig recht op de verschuldigde som behouden waarbij annuleringspercentages van punt 2 van artikel 9 worden gehandhaafd. 9-2.

De opdrachtgever kan een overeenkomst met PerqRoos uitsluitend annuleren indien hij 50% van de overeengekomen brutoprijs aan PerqRoos voldoet. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang/levering dient 75% van de overeengekomen brutoprijs aan PerqRoos te worden voldaan. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang/levering dient 100% van de overeengekomen brutoprijs aan PerqRoos te worden voldaan. Tevens dient 100% te worden voldaan indien de opdracht een aanschaf van een artikel betreft dat speciaal voor de opdrachtgever wordt geproduceerd.

9-3.

Behoudens politieverbod, maatregelen van de overheid, brand, oorlog, terrorisme, overlijden lid koninklijk huis, extreme weersomstandigheden of andere niet te voorziene omstandigheden en eventualiteiten, zal PerqRoos voor een goed verloop van de door haar georganiseerde activiteiten. Bij hiervoor genoemde overmachtsituaties bestaat geen recht op reclame, schadevergoeding of mindering op de overeengekomen prijs door de opdrachtgever.

 

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst.

10-1.

De vorderingen van PerqRoos op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen;

a.

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan PerqRoos ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen

b.

Indien PerqRoos de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen op nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

c.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst voorvallen voorkomen waardoor de werkzaamheden niet of nauwelijks voortgezet kunnen worden.

d.

Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surcéance van betaling aanvraagt dan wel zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk liquideert of verkoopt.

e.

in geval van beslag op en/of executie van (een gedeelte van) het vermogen van de opdrachtgever, zulks met inbegrip van de door PerqRoos geleverde, maar nog niet (geheel) betaalde goederen. In de bovenvermelde gevallen zijn alle vorderingen die PerqRoos ten laste van de opdrachtgever heeft, onmiddellijk opeisbaar.

10-2.

In de genoemde gevallen is PerqRoos bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van PerqRoos om schadevergoeding te vorderen. De genoemde gevallen kunnen nooit leiden tot niet betaling van de overeenkomst welke is aangegaan met PerqRoos.

 

Artikel 11a. Gebreken, klachtentermijnen en reclames.

11a-1.

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden dan wel levering, schriftelijk te worden gemeld aan PerqRoos.

11.a-2.

Indien een klacht gegrond is, zal PerqRoos de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geowrden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar e worden gemaakt.

11a-3.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinloos is, zal PerqRoos slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van deze algemene leveringsvoorwaarden. 11a-4.

 

Reclames op de door PerkRoos geleverde (verkochte) goederen dienen binnen 8 dagen na levering en onder vermelding van factuur en pakbonnummer schriftelijk bij PerqRoos te zijn ingediend. Ingeval van reclame dient de opdrachtgever de betreffende goederen voor inspectie beschikbaar te houden.

11a-5.

De opdrachtgever kan aan een reclame niet het recht ontlenen zijn betaling op te schorten of te weigeren. 11a-6.

Indien een reclame door PerqRoos gegrond wordt bvonden, zal PerqRoos de betreffende goederen hetzij vervangen, hetzij repareren, hetzij vergoeden volgens de in artikel 11b genoemde maatregelen.

Artikel 11b. Retourzendingen.

11b-1.

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien wij daarmee van tevoren schriftelijk hebben ingestemd. Retourzendingen dienen gefrankeerd te worden uitgevoerd en de betreffende goederen reizen voor risico van de afzender.

11b-2.

De goederen dienen onbeschadigd in originele verpakking en ongebruikt met factuurkopie retour gezonden te worden.

11b-3.

Na ontvangst van de artikelen zal binnen 14 werkdagen het bedrag worden teruggestort op een door de opdrachtgever opgegeven rekeningnummer. PerqRoos heeft het recht om beschadigde artikelen te weigeren, of tot een waardevermindering over te gaan, en als zodanig een lager bedrag terug te storten.

11b-4.

Retourneren van verbruiksartikelen is niet mogelijk.

11b-5.

Indien conform de opdracht geleverde goederen retour worden gezonden behouden wij het recht voor om bij het crediteren van de waarde van die goederen tien procent administratiekosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12. Honorarium.

12-1.

Indien geen vast honorarium wordt afgesproken, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de op dat moment gebruikelijke uurtarieven van PerqRoos, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

12-2.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 5 dagen zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

12-3.

Indien PerqRoos met de opdrachtgever een vast honorarium overeenkomt, is PerqRoos niettemin gerechtigd tot de verhoging van dit honorarium of tarief. PerqRoos mag prijsstijgingen doorberekenen, indien PerqRoos kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

 

Artikel 13a. Betaling.

13a-1.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door PerqRoos aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13a-2.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente –verschuldigd van 11⁄2 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

13a-3.

In geval van liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van PerqRoos en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens PerqRoos onmiddellijk opeisbaar zijn.

13a-4.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13a-5.

 

Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet volgens overeenkomst nakomt is PerqRoos gerechtigd levering te staken met behoud van de verschuldigde som.

Artikel 13b. Eigendom.

13b-1.

Alle door PerqRoos geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling van al onze vorderingen ten laste van de opdrachtgever, met inbegrip van rente en kosten –en in geval in rekening-courant wordt geleverd, tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de opdrachtgever komende saldo- ons eigendom, acceptatie van een wissel of enig ander handelspapier, geldt in dit verband niet als betaling. De opdrachtgever is voor bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over tedragen. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt, welke de betalingscondities ook zullen zijn, de koopprijs terstond en volle opeisbaar.

 

Artikel 14. Incassokosten.

14-1.

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (daaronder begrepen de gebruikelijke incassokosten) voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid.

Indien PerqRoos aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd;

15-1.

De aansprakelijkheid van PerqRoos, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

15-2.

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van PerqRoos beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15-3.

In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste maand verschuldigde honorariumgedeelte.

15-4.

PerqRoos is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade, gevolgschade dan wel voor het opruimen van confetti en/of streamers, schuim, sneeuw of het opeenhopen van CO2 (door slechte ventilatie) of enig ander product waarvoor opdracht is gegeven dit in een ruimte te verspreiden dan wel door de opdrachtgever zelf verspreid wordt.

15-5.

Bij huur/gebruik van apparatuur van PerqRoos dient de opdrachtgever een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten welke dekking biedt voor het gebruik van de apparatuur van PerqRoos

 

Artikel 16. Garantie

16-1.

Door PerqRooa geleverde goederen, voor zover niet door ons geproduceerd, worden gegarandeerd op afwezigheid van materiaal en fabricagefouten. Als garantietermijn wordt door ons de door de desbetreffende producent gehanteerde termijn aangehouden.

16-2.

De door PerqRoos geproduceerde goederen worden uitsluitend gegarandeerd voor een periode van 1 kalenderjaar. Met uitzondering van verbruiksartikelen en inflatables.

16-3.

Goederen die ons voor garantiebeoordeling worden toegezonden, dienen franco en voor risico van

de afzender aan ons magazijn te worden afgeleverd. Het terugzenden van deze goederen aan de opdrachtgever geschiedt steeds voor diens rekening en risico.

16-4.

Iedere verdere aansprakelijkheid onzerzijds, en in het bijzonder die voor gevolgschade, is uitgesloten.

16-5.

Op speciale bestellingen/custom orders zit indien niet anders overeengekomen een garantie van 3 maanden. Retourneren van speciale bestellingen is niet mogelijk.

 

Artikel 17. Overmacht.

 

17-1.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de

wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PerqRoos geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PerqRoos niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij het bedrijf van PerqRoos worden daaronder begrepen.

17-2.

PerqRoos heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat PerqRoos haar verbintenis had moeten nakomen.

17-3.

Storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren of te organiseren goederen.

17-4.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van PerqRoos opgeschort. Indien de periode waarin overmacht nakoming van de verplichtingen door PerqRoos niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een

verplichting tot schadevergoeding bestaat.

17-5.

Indien PerqRoos bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 18. Onuitvoerbaarheid

18-1.

Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van bijvoorbeeld weersinvloeden of nalatigheid van derden niet mogelijk is, is de opdrachtgever verplicht de totale kosten van de overeenkomst te vergoeden.

18-2.

Overeenkomsten die buiten moeten uitgevoerd, kunnen alleen worden uitgevoerd op normaal, vlak, met een kleine vrachtwagen bereikbaar verhard terrein, bij droog weer met normale windkracht.

18-3.

Indien de terrein- of weersomstandigheden op locatie anders zijn kan PerqRoos zich beroepen op onuitvoerbaarheid. De opdrachtgever blijft verplicht bij onuitvoerbaarheid de totale in de overeenkomst genoemde kosten te vergoeden.

 

Artikel 19. Geschilbeslechting.

19-1.

De rechter in de vestigingsplaats van PerqRoos is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen kennis te nemen, tenzij kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft PerqRoos het recht haar wederpartij te dagvaarden volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 20. Verhuur door PerqRoos.

20-1.

Bij verhuur van apparatuur door PerqRoos is de huurder volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de verhuurde apparatuur, deverbruiksartikelen en het gebruik er van.

20-2.

PerqRoos gaat bij (losse) verhuur er van uit dat huurder professioneel met de in huur gegeven materialen kan omgaan en weet hoe hij deze veilig moet gebruiken.

20-3.

Huurder krijgt gehuurde materialen in goede staat mee en dient eventuele (verborgen) gebreken op dag van (af)levering aan PerqRoos te melden.

20-4.

Bij schade aan , of diefstal/vermissing van de verhuurde apparatuur ontstaan tijdens de verhuurperiode of op de afhaal- en retourdagen is de huurder c.q. vermelde contactpersoon volledig financieel aansprakelijk.

20-5.

Bij eventuele schade wordt het schadebedrag onherroepelijk door PerqRoos of diens aangewezen expert vastgesteld.

20-6.

Bij diefstal/vermissing of zware beschadiging is PerqRoos gerechtigd het betreffende product tegen nieuwwaarde in rekening te brengen.

20-7.

 

Schades of vermissingen dienen direct aan PerqRoos te worden voldaan. Indien PerqRoos heeft berekend is PerqRoos gerechtigd eventuele schadevergoeding van het borgbedrag in te houden. Bij tekortkoming dient de opdrachtgever het restant direct aan te vullen.

 

Artikel 21. Toepasselijk recht.

21-1.

Op alle voorwaarden warop aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen PerqRoos en de opdrachtgever geheel of ten dele van toepassing zijn is uitsluitend in Nederlands recht van toepassing. De overeenkomst wordt geacht in Nederland te zijn gesloten.